Smart Office Enterprise

Tính năng phê duyệt điện tử

Bảo mật, an toàn tuyệt đối, quy trình động, chuyển đổi số hiệu quả cho Doanh nghiệp

Alternate Text

Dashboard thông minh

Màn hiển kiểm soát dữ liệu tổng quan về đề xuất và phê duyệt

 • Kiểm soát tình trạng xử lý các đề xuất
 • Biểu đồ phân tích trực quan
 • Đề xuất chờ duyệt mới nhất
 • Đề xuất hoàn thành mới nhất
 • Đề xuất quá hạn mới nhất
 • Liên kết trực tiếp vào các đề xuất

Quản lý yêu cầu & đề xuất

Thực hiện số hóa toàn bộ các form đề xuất trong doanh nghiệp của bạn

 • Tạo lập form đề xuất (chuẩn hóa)
 • Xác định người phê duyệt
 • Xác định người quản lý
 • Xác định người theo dõi
 • Đính kèm file, cho phép gửi vào mail
 • Thực hiện gửi đến người phê duyệt
 • Tự động chạy theo qui trình đã thiết lập
 • Theo dõi được tình trạng và kết quả xử lý

Quản lý phê duyệt

Tiên phong tích hợp chữ ký số CA và Mobile ESIM

 • Nhận Notify realtime thông báo xử lý
 • Kiểm soát tình trạng xử lý
 • View chi tiết các đề xuất
 • Theo dõi quy trình xử lý (Workfollow/Log)
 • Trao đổi, thảo luận (comment/attach file)
 • Phê duyệt: Chấp thuận/Từ chối/Chuyển tiếp
 • Lọc dữ liệu theo nhiều tiêu chí
 • Bảo mật và an toàn (xác nhận thiết bị, FaceID, Finger), tích hợp CA/ESIM Mobile
 • Quản lý và kiểm soát chi tiết các đề xuất của Team

Thiết lập quy trình xử lý động (Workfollow)

Tùy biến khai báo quy trình, nhóm phê duyệt hoặc chuyển đích danh

 • Tạo nhóm đề xuất
 • Tạo nhóm Team và khai báo Team
 • Tạo loại đề xuất
 • Thiết lập quy trình cho nhóm duyệt/Tag User
 • Thiết lập các chức năng Role cho User
 • Thiết lập và giới hạn thiết bị đăng ký

Báo cáo, thống kê linh hoạt

Tùy biến tiêu chí kết xuất của người dùng, nhanh chóng, chính xác

 • Thống kê các đề xuất
 • Tổng hợp đề xuất cá nhân
 • Tổng hợp đề xuất quá hạn
 • Thống kê đề xuất đã xử lý
 • Người dùng tùy biến lọc theo nhiều tiêu chí
 • Kết xuất Export ra file Excel, PDF

Truy cập, tương tác trên thiết bị di động

Tương tác xử lý mọi lúc mọi nơi trên Smartphone Online Internet

 • Nhận thông báo Notify realtime
 • Phê duyệt ngay trên App: Chấp thuận/Từ chối/Chuyển tiếp
 • View và trao đổi trực tiếp trên các đề xuất
 • Kiểm soát tình trạng, tra cứu, tìm kiếm dễ dàng
 • Theo dõi, kiểm soát đề xuất của Team

Tải ứng dụng trên