Văn phòng phẩm

Tính năng Quản lý văn phòng phẩm

Quản lý tổng thể về sử dụng văn phòng phẩm trong toàn doanh nghiệp

Chuẩn hóa danh mục Văn phòng phẩm

Cập nhật, hỗ trợ Import dữ liệu từ file Excel vào hệ thống

 • Phân loại nhóm rõ ràng, khoa học
 • Tìm kiếm theo mã, tên thuận lợi

Đề xuất và Phê duyệt yêu cầu

Xuất phát từ nhu cầu sử dụng của mỗi cá nhân, phòng ban

 • Lập phiếu đề xuất, tự động gán số
 • Trình phê duyệt qua các vị trí
 • Phê duyệt hoặc hủy bỏ đề xuất

Mua sắm, kiểm kho và cấp phát

Tuân thủ quy trình mua sắm, xử lý quy trình chuẩn hóa

 • Xác nhận danh sách phiếu chờ mua sắm
 • Lập phiếu kiểm kho để xác nhận
 • Thực hiện việc cấp phát theo đề xuất

Tổng hợp và thống kê

Hỗ trợ việc quản lý nhanh chóng, số liệu minh bạch

 • Lập phiếu tổng hợp Văn phòng phẩm dựa trên các phiếu đề xuất
 • Lập báo cáo với nhiều tiêu chí, hỗ trợ kết xuất file Excel
 • Theo dõi được lịch sử của từng cá nhân sử dụng