Smart Office Enterprise

Tính năng Báo cáo kinh doanh

Hệ thống báo cáo, tổng hợp, thống kê theo chỉ tiêu qua mạng

Chuẩn hóa các danh mục dùng chung

Cập nhật mới, hỗ trợ Import từ file Excel

 • Phân loại chỉ tiêu
 • Chuẩn hóa chỉ tiêu báo báo cáo
 • Danh sách các khu vực, đơn vị thực hiện báo

Lập báo cáo kinh doanh

Xây dựng một mẫu báo cáo, thiết lập các chỉ tiêu tùy biến

 • Tạo form báo cáo cho các đơn vị
 • Lựa chọn các chỉ tiêu cần báo cáo
 • Tổ chức theo nhóm các chỉ tiêu

Thực hiện báo cáo theo mẫu yêu cầu

Các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện báo cáo theo form đồng nhất

 • Xác định form báo cáo cần thực hiện
 • Xác định đơn vị thực hiện báo cáo
 • Thời gian báo cáo (Năm/tháng)

Tổng hợp, thống kê số liệu

Tự động tổng hợp số liệu nhanh chóng, chính xác, kịp thời

 • Tổng hợp dữ liệu theo năm, từng báo cáo
 • Tổng hợp theo khu vực, đơn vị một cách trực quan
 • So sánh dữ liệu giữa kế hoạch và thực hiện