Smart Office Enterprise

Tính năng Báo cáo Thống kê

Hệ thống báo cáo tổng hợp, thống kê đầy đủ dữ liệu, đáp ứng nhu cầu quản trị cho doanh ghiệp

Báo cáo Sổ công văn đến, đi, nội bộ

Hỗ trợ văn thư kịp thời và chính xác việc lập sổ theo dõi

 • Công văn đến, đi, nội bộ
 • Tùy biến chỉ tiêu khai thác dữ liệu
 • Kết xuất dữ liệu ra file Excel

Báo cáo quản lý Điều xe

Theo dõi được việc quản trị sử dụng xe công một cách chính xác và hiệu quả

 • Thống kê phiếu đặt xe (cá nhân, phòng ban)
 • Thống kê lệnh điều xe, các đầu xe
 • Tổng hợp theo xe, cá nhân sử dụng
 • Kết xuất dữ liệu ra file Excel

Báo cáo Tài sản công

Một công cụ hữu ích theo dõi việc sử dụng tài sản công một cách tổng thể

 • Thống kê Phiếu đề xuất mua sắm
 • Thống kê Thẻ tài sản, danh mục tài sản, trạng thái
 • Thống kê tình hình sửa chữa, bảo dưỡng, thu hồi, thanh lý…
 • Thống kê tài sản theo cá nhân đang sử dụng