Văn bản

Văn bản

Cung cấp một giải pháp toàn diện để quản lý toàn bộ các văn bản đi/đến, nội dung chỉ đạo, báo cáo, tờ trình, lịch trình, giúp chuẩn hóa các quy trình tác nghiệp, các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, trao đổi, giải quyết công việc xử lý, phát hành văn bản trong cơ quan.
 

H1. Giao diện Module Quản lý văn bản (Role Văn thư)

H2. Giao diện tạo văn bản đến (Role Văn thư)

 


H3. Quy trình xử lý văn bản đến (tham khảo)

 

Chức năng văn bản đến      Chức năng văn bản đi  
Văn bản mới số hóa    Văn bản mới dự thảo
Văn bản đến nội bộ       Văn bản trình ký
Văn bản chờ bút phê Văn bản được duyệt
Văn bản chờ phân phát Văn bản bị trả lại
Văn bản đã phân phát Văn bản chờ đóng dấu
Văn bản xử lý chính Văn bản đi chờ phân phát
Văn bản đồng xử lý Văn bản đã phát hành
Văn bản bị trả lại Văn bản đang trao đổi
Văn bản đã thu hồi Theo dõi văn bản đi
Văn bản nhận để biết Theo dõi văn bản nội bộ
Theo dõi văn bản đến Văn bản đi hoàn thành
Văn bản đến hoàn thành