Thông báo

Thông báo

Cho phép nhận thông báo, tạo thông báo và gửi đến từng Users. Hệ thống tự động nhắn tin OTT qua dịch vụ Notify Service qua Mobile. Tiện ích này rất thuận lợi cho người dùng khi có văn bản đến cần xử lý hoặc công việc được giao, cũng như trao đổi với nhau trong cùng một hệ thống.

H1. Giao diện Module Quản lý Thông báo

H2. Giao diện OTT Notify Service trên Mobile