Hồ sơ công việc

Hồ sơ công việc

Với mỗi cá nhân có thể thực hiện lập hồ sơ công việc khi được giao nhiệm vụ từ văn bản đến hoặc xuất phát từ một công việc cụ thể. Việc tạo lập hồ sơ có thể xác định người xử lý chính, người đồng xử lý, hạn xử lý công việc(ngày hết hạn).
Người tham gia thực hiện xử lý trong hồ sơ công việc có thể post ảnh, file dữ liệu, video, nội dung..., người quản trị công việc có thể theo dõi được nội dung  công việc thực hiện của từng cá nhân, tổng hợp, kết thúc công việc...


H1. Giao diện Module Hồ sơ công việc (Web)

H2. Giao diện xử lý công việc trên Mobile App