Danh mục

Danh mục

Khai báo các danh mục chuẩn hóa, dùng chung của hệ thống: Độ mật, độ khẩn, hình thức gửi, lĩnh vực, người ký, chức vụ,...Cho phép người quản trị khai báo mới, cập nhật, sửa, xóa, thiết lập trạng thái khi cần...

H1. Giao diện Module Danh mục chuẩn hóa