Đánh giá KPI

Đánh giá KPI

Tạo lập công việc, giao xử lý công việc, đồng xử lý, ngày hết hạn xử lý công việc. Cảnh báo, nhắc nhở trạng thái công việc.

Cho phép người xử lý, đồng xử lý TAG thêm người tham gia, người tham gia có thể comment nội dung công việc, đính kèm file hình ảnh, video...Kết thúc công việc người quản lý có thể đóng công việc để chuyển lưu trữ, theo dõi.

H1. Giao diện Module Giao việc (Role CVP)