Chữ ký số(CA)

Chữ ký số(CA)

Phần mềm hiện tại đã kết nối thiết bị CA và tích hợp với dịch vụ xác thực chữ kỹ số của nhà cung cấp dịch vụ như Ban cơ yếu chính phủ, Viettel,...

 

H1. Hình ảnh minh họa tích hợp thiết bị xác thực chữ ý số với nhà cung cấp dịch vụ