Báo cáo thống kê

Báo cáo thống kê

Thống kê báo cáo theo nhiều tiêu chí khác nhau: Loại sổ, loại văn bản, cơ cấu tổ chức, thời gian,...
Cho phép kết xuất báo cáo ra File Excel, PDF

H1. Giao diện Module Báo cáo thống kê

H2. Giao diện thống kê số lượng văn bản theo User và phân tích biểu đồ